-


KAPLICE, KAPLICZKI i KOŚCIOŁY INNYCH WYZNAŃ











* RELIGIA



* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI




20080927 DG - Centrum. ul. Łukasińskiego. Społeczność Chrześcijańska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI
|:
POLSKI KOŚCIÓŁ MARIAWITÓW
|:
GMINA ŻYDOWSKA
|:
ŚWIADKOWIE JECHOWY
|:
ZBÓR KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO
|:
|:
Adesy kontaktowe
|:
WWW














-



Kościół Ewangelicko-augsburski ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv




20000428 DG - Centrum. Kościół pw. Św. Barbary. Na pierwszym planie wejście do kopalni ćwiczebnej "Sztygarki".

20000813 DG - Centrum. Kościół pw. św. Barbary. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000813 DG - Centrum. Kościół pw. św. Barbary. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Pod koniec XIX wieku wzrosła ilość ludności dąbrowskiej wyznania ewangelicko - augsburskiego. Spowodowane to było napływem Polaków i Niemców z Górnego Śląska oraz Saksonii.

W 1842 roku gminę wyznaniową ewangelicko - augsburską przeniesiono z Będzina do Dąbrowy. Uformowali oni własną parafię i wznieśli kościółek w pobliżu Sztygarki. W 1882 roku, założyli niewielki cmentarz przy ulicy Szkolnej, na południowych peryferiach osady. Szczątki ekshumowano w latach 50-tych XX wieku i przewieziono na cmentarz ewangelicki w Sosnowcu.

Budowę kościoła datuje się na lata 1870 - 1899.

Jest to budowla jednonawowa, o prostej konstrukcji z jedną wieżą, bez wyraźnie określonego stylu architektonicznego.

Pierwszym pastorem został mianowany Samuel Zachs z Wielunia, który był na tym stanowisku do 1843 roku. Jego następcami byli: Edmund Kreczmar, również z Wielunia (1845 - 1852), Bartch z Wielunia (1852 - 1853), Edward Lempke z Kielc (1853 - 1875), Ludwik Miller z Piotrkowa (1875 - 1888) i Zande z Kielc.

W międzyczasie wybudowano w Sosnowcu kaplicę ewangelicką, która skupiała większość wyznawców tej wiary z rejonu zagłębiowskiego. Dlatego też to tam w 1921 roku została przeniesiona siedziba gminy, a kościół w Dąbrowie stał się kościołem filialnym.

05-12-1945 roku budynek kościoła został odkupiony przez katolickie władze kościelne i zaadaptowany jako kościół rzymsko-katolicki.

W 1957 roku patronką kościoła została wybrana opiekunka wszystkich górników, św. Barbara.














-




Polski Kościół Mariawitów ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv







Pod koniec XIX wieku swoją drewnianą kapliczkę, wystawili w Dąbrowie Mariawici. Kapliczka ta była usytuowana w pobliżu dawnej kopalni Jan.

Proboszczem Polskiego Kościoła Mariawickiego w Dąbrowie od początku był ksiądz Jan Modrzejewski. Kapliczkę obsługiwali dwaj księża z Sosnowca: ks. Jan Kaczyński i ks. Roman Żmudzki.

Utworzono również niewielki cmentarz przy ulicy Kondratowicza. Na cmentarzu tym spoczywały prochy żony Księdza Andrzeja Huszno, dąbrowskiego prekursora Kościoła Narodowego.

W latach powojennych powymierali ostatni wyznawcy, a cmentarzyk pozbawiony opieki niszcał. Pozostałości przeniesiono na nowy cmentarz.














-




Gmina Żydowska ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv




20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041020 DG - Strzemieszyce Wielkie. Ulica Gruszczyńskiego i Towarowa. Tablica pamiątkowa w miejscu getta żydowskiego w Strzemieszycach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041020 DG - Strzemieszyce Wielkie. Ulica Gruszczyńskiego i Towarowa. Tablica pamiątkowa w miejscu getta żydowskiego w Strzemieszycach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Żydzi mieli zakaz osadnictwa w Dąbrowie do 1870 r.
Inne źródła podają, że zakaz ten obowiązywał tylko do 1826 r.

Bezpośrednią przyczyną był zakaz zatrudniania żydów w górnictwie. Liczba osadników wyznania żydowskiego szybko rosła, jednak nie osiągnęła tak wysokiego poziomu, jak w miejscowościach sąsiednich.

Pierwszymi osadnikami była rodzina Cajgów, która osiadła na Redenie. Po nich przyszli Natanowie i Rozencwajgowie. Zajmowali się handlem.

Szewc Nastula Miodownik był inicjatorem pierwszego domu modlitewnego, który powstał w 1875 roku. Jednocześnie budynek ten pełnił rolę chederu. 25 lat później w Dąbrowie wybudowano jeszcze dwa domy modlitewne. Jeden był własnością Berka Rechnica i znajdywał się na kolonii Reden, a właścicielem drugiego był Jakub Majmon. Znajdował się on na Ksawerze.

Oddział gminy wyznaniowej, dozór bożniczy, odłączył się od gminy żydowskiej w Będzinie w 1910 roku. Skupiał wokół siebie 313 rodzin żydowskich. Jako samodzielna gmina wyznaniowa, podporządkowała sobie wyznawców Gminy Dąbrowa, Łosień oraz Gminy Olkusko - Siewierskiej.

Na czele Dozoru Bóżniczego stanęli:
Jakub Mendel Gliskman, Szloma Rechnic i Dawid Weber.

03.04.1916 roku, rozporządzeniem Komendy Obwodowej, został utworzony Dozór Bożniczy Dąbrowskiego Okręgu. W 1918 roku został przemianowany na Gminę Izraelicką Dąbrowskiego Okręgu, która w 1924 roku otrzymała prawa Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Prezesem Rady Nadzorczej wybrano Herca Tobiasza Libermana (następcy: Berek Fuchs, Abram Lejb Fuks, Szyja Rosenbaum). Prezesem Zarządu wybrano Lewka Strzegowskiego (następcy: Jakub Mitelman, Abracham Najfeld, Szlama Frajner).

Berek Fuks, Alter Futerko, Mordka Lejba Miodownik, Kopl Krzanowski, Mordka Hilel Ferens, Icek Majer Luksburg, Herszek Rajchman, Mojżesz Mitelman, byli założycielami wzniesionej w latach 1912 - 1916 synagogi, przy skrzyżowaniu ulic Okrzei i Chopina.

W roku 1921 mieszkało w Dąbrowie około 4300 Żydów.

W 1921 roku powstaje Dobroczynne Stowarzyszenie Opieki nad Biedną Młodzieżą Żydowska "Haszmer". Z inicjatywy Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego (Bund), w latach 1923 - 1925 powstaje Oddział Towarzystwa Kursów Wieczorowych dla Robotników. W połowie lat 20-tych XX wieku powstało Żydowskie Towarzystwo Sportowe. W roku 1926 założono oddział "Kultur Ligi" przy dzisiejszej ulicy 3-go Maja.

W 1929 roku założono cmentarz żydowski przy ulicy Wolskiej (dzisiaj Jaworowej). Zajmował około 0,5 ha i był ogrodzony murem. Drugi cmentarz był położony przy ulicy Mydlice.

Pierwszym Rabinem w Dąbrowie w latach 1910-1934 był Mojżesz Aron Lewi. Po jego śmierci w 1934 roku, rabinem zostaje Boruch Epsztejn. W 1937 roku, funkcję rabina obejmuje Gecl Dytchwald. Pełni tę funkcję do 1942 r.

W czasie okupacji niemieckiej, Żydzi dąbrowscy zostali w większości wywiezieni do obozów pracy na terenie Niemiec. Okupant utworzył specjalną komórkę o nazwie Schmelt, zajmującą się dostarczaniem robotników żydowskich do pracy w zakładach niemieckich. W końcu 1941 roku pozostali Żydzi zostali zamknięci w getcie usytuowanym w obrębie ulic Polnej, Chopina, Barlickiego, Okrzei i Łukasińskiego. Cały teren otoczono wysokim ogrodzeniem. Nałożono na nich kontrybucję w kosztownościach, w złocie lub w walucie. Pracowali w miejscowych zakładach krawieckich, szewskich i stolarskich. Od 1942 roku pracowali wyłącznie w zakładach zbrojeniowych. W maju 1942 roku zaczęto wywozić ich do obozów zagłady. W pierwszej turze wywieziono 630 Żydów, a w sierpniu 500. Transporty trafiały do Obozu w Oświęcimiu. Getto zostało zlikwidowane w czerwcu 1943 roku, a pozostałych Żydów wywieziono do getta w Sosnowcu - Środuli. Ocalały jednostki. Jednak po wojnie nie powróciła do Dąbrowy Górniczej żadna z rodzin żydowskich.

19 sierpnia 1993 roku odsłonięto uroczyście pomnik przy ulicy Ludowej, w miejscu dawnego cmentarza. W uroczystości tej uczestniczyły włądze miasta oraz goscie z Izraela. Obelisk ten, wokół którego złożono fragmenty 21 macew z dąbrowskiego cmentarza, powstał dzięki staraniom miejscowego adwokata odznaczonego medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, pana Zenona Chmielewskiego.














-




Świadkowie Jehowy ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv




20080927 DG - Centrum. ul. Barbary. Dom Królestwa Bożego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Barbary. Dom Królestwa Bożego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Legionów Polskich. Skrzyżowanie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Badacze Pisma Świętego.

W Dąbrowie Górniczej pojawili się pod koniec lat 20-tych XX wieku. Pierwszy zbór na terenia Zagłębia powstał w Ząbkowicach Będzińskich.

W Dąbrowie Górniczej w 1932 roku utworzono zbór przy ulicy Klubowej.

W czasie okupacji hitlerowskiej, pomimo zakazu władz, nie przerwano działalności wyznaniowej.

Po wyzwoleniu nastąpił znaczny wzrost wyznawców tej wiary w Dąbrowie Górniczej, co przyspieszyło znacznie budowę Domu Spotkań na kolonii Dziewiąty przy ulicy Ciasnej.

W 1950 roku religia została zdelegalizowana, co znacznie utrudniało spotkania wiernych, które odbywały się od tej pory przeważnie w lasach.

Legalne spotkanie odbyło się 08.08.1982 roku w dąbrowskim PKZ.

Na początku lat 90-tych XX wieku zbudowano nowy Dom Modlitwy (Dom Królestwa Bożego) przy ulicy Barbary w Dąbrowie Górniczej.














-




Zbór Kościoła Chrystusowego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv




20080927 DG - Centrum. ul. Łukasińskiego. Społeczność Chrześcijańska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Łukasińskiego. Widok na kominy huty Bankowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


W dniu 26.12.1947 roku Konstanty Sacewicz, pastor ze zboru w Sosnowcu, prowadzi inauguracyjne nabożeństwo w kaplicy przy ulicy Okrzei w budynku mieszkalnym. Była to placówka misyjna Zboru w Sosnowcu.

Przekształcenie jej w samodzielny Zbór nastąpiło 19.12.1956 roku.
Patronem wybrano św. Szczepana Męczennika.

Zbór aktywnie zaczął działać po 1971 roku.
Od roku 1981, siedzibą został budynek przy ulicy Łukasińskiego. W wyniku adaptacji budynku, urządzono salkę katechetyczną i kaplicę.














_




KOŚCIOŁY WYZNANIOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv













Kościół Zborów Chrystusowych
ul. Łukasińskiego 7
tel. 032 2623931



























-


INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
























aktualizacja: czwartek, 02 luty 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Religia <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.