-ZŁOTY LAUR IMIENIA ADAMA PIWOWARA (TYTUŁ HONOROWY)
* HISTORIA
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI


ZŁOTY LAUR IM. ADAMA PIWOWARA


|:
ORGANIZATOR
|:
WYCIĄG Z REGULAMINU Tytułu "ZŁOTY LAUR ADAMA PIWOWARA"
|:
LISTA NAGRODZONYCH


_


ORGANIZATOR ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv20131106_072_pldg_graniczna-21_sesja_laur-piwowara_ks-a-stasiak

ZŁOTY LAUR im. ADAMA PIWOWARA 2012 - NOMINACJA NA LAUREATA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA DARIUSZA NOWAKA - Zbigniew PODRAZA - Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej. 24.10.2012 r.

20131106_074_pldg_graniczna-21_sesja_laur-piwowara_ks-a-stasiak


Kapituła Honorowego Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara"

Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21

Telefon: 32 295 6798 ; fax 32 295 6951

E-mail: kultura@dabrowa-gornicza.pl


Kapitułę Wyróżnienia "Złoty Laur im. Adama Piwowara" w drodze odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta powołuje corocznie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

1. Kapituła Wyróżnienia liczy 10 członków.

2. W skład Kapituły Wyróżnienia wchodzą:
a) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,
b) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
c) 2 przedstawicieli środowiska naukowego Dąbrowy Górniczej,
d) 2 przedstawicieli środowisk twórczych Dąbrowy Górniczej,
e) 2 przedstawicieli środowisk społecznych Dąbrowy Górniczej.

3. Przewodniczącego Kapituły w drodze Zarządzenia wyznacza Prezydent Miasta.
_


WYCIĄG Z REGULAMINU TYTUŁU "ZŁOTY LAUR IMIENIA ADAMA PIWOWARA" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvZŁOTY LAUR IM. ADAMA PIWOWARA

ZŁOTY LAUR im. ADAMA PIWOWARA 2012 - NOMINACJA NA LAUREATA HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA DARIUSZA NOWAKA - Zbigniew PODRAZA - Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej. 24.10.2012 r.

20131106_072_pldg_graniczna-21_sesja_laur-piwowara_ks-a-stasiak

20131106_074_pldg_graniczna-21_sesja_laur-piwowara_ks-a-stasiak

20131106_075_pldg_graniczna-21_sesja_laur-piwowara_ks-a-stasiak


REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DOROCZNEGO HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA "ZŁOTY LAUR IM. ADAMA PIWOWARA" DLA UCZCZENIA OSOBY ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I NAUKOWEJ PIERWSZEGO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ DR ADAMA PIWOWARA

Rozdział I
Charakter Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara"

§ 1

Wyróżnienie ma charakter indywidualny i przyznawane jest przez Prezydenta Miasta osobom fizycznym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym za szczególne zasługi w działalności samorządowej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej, społecznej poczynionej na rzecz samorządu gminy.

§ 2

1. Laureaci Honorowego Wyróżnienia Prezydenta Miasta "Złoty Laur im. Adama Piwowara", otrzymują dyplom oraz statuetkę "Złoty Laur im. Adama Piwowara".
2. Graficzny wzór statuetki "Złoty Laur im. Adama Piwowara" określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Laureaci Wyróżnienia nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych.

Rozdział II
Warunki przyznania Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
"Złoty Laur im. Adama Piwowara"

§ 4
Warunkiem kandydowania do Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara" jest złożenie wniosku o przyznanie Wyróżnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Wnioski kandydatur do Wyróżnienia mogą zgłaszać:
a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
b) Komisje Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
c) Kluby Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
e) organizacje gospodarcze, kulturalne, sportowe, oświatowe, zawodowe, związkowe,
f) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
g) wyższe uczelnie i organizacje naukowe,
h) stowarzyszenia społeczne.

Rozdział III
Kapituła Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
"Złoty Laur im. Adama Piwowara"

§ 6

1. Kapitułę Wyróżnienia "Złoty Laur im. Adama Piwowara" w drodze odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta powołuje corocznie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 7

1. Kapituła Wyróżnienia liczy 10 członków.
2. W skład Kapituły Wyróżnienia wchodzą:
a) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,
b) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej,
c) 2 przedstawicieli środowiska naukowego Dąbrowy Górniczej,
d) 2 przedstawicieli środowisk twórczych Dąbrowy Górniczej,
e) 2 przedstawicieli środowisk społecznych Dąbrowy Górniczej.
3. Przewodniczącego Kapituły w drodze Zarządzenia wyznacza Prezydent Miasta.
4. Kapituła spośród zgłoszonych proponuje Prezydentowi Miasta do akceptacji nie więcej niż jednego Laureata Wyróżnienia.
5. W sprawach spornych Kapituły Wyróżnienia decydujący głos należy do Przewodniczącego.
6.Posiedzenie uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Kapituły Wyróżnienia.
7. Członkowie Kapituły Wyróżnienia pełnią swe funkcje społecznie.
8. Posiedzenia Kapituły Wyróżnienia zwołuje Przewodniczący.

Rozdział IV
Tryb wyłaniania Laureatów Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
"Złoty Laur im. Adama Piwowara"

§ 8

1. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara" przyznawane jest raz w roku przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Wyróżnienie może być przyznane tej samej osobie lub grupie osób jednorazowo nie częściej niż raz na 5 lat.

§ 9

1.Zgłoszenia kandydatur do Wyróżnienia mają charakter otwarty.
2. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia należy składać nie później niż do 15 września każdego roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wyróżnienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur m. Adama Piwowara" w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Wydział Kultury i Sportu, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

§ 10

Ocena kandydatur odbywa się na podstawie analizy osiągnięć oraz zasług kandydatów.

§ 11

1. Kapituła Wyróżnienia dokonuje oceny złożonych wniosków w dwóch etapach:
a) pod względem formalnym,
b) pod względem merytorycznym.
2. Kapituła na podstawie dokumentów stwierdza, czy wniosek spełnia pod względem formalnym warunki określone w Regulaminie oraz decyduje o dopuszczeniu wniosku do II etapu.
3. Kapituła zapoznaje się z merytoryczną treścią wniosków kandydatów dopuszczonych do II etapu.
4. Kandydatury dopuszczone do II etapu są dyskutowane i głosowane na posiedzeniu Kapituły.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wskazanie przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków kapituły, spośród kandydatur dopuszczonych do II etapu, wypisanych na karcie do głosowania sporządzonej wg kolejności alfabetycznej, maksymalnie trzech kandydatur na nominowanych na Laureatów Wyróżnienia, określając ich osiągnięcia oraz zasługi w skali od 1 do 3 punktów, według indywidualnych ocen.
6. Nominowanymi do Wyróżnienia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów.
7. W przypadku, gdy równą ilość punktów z III miejsca punktacyjnego uzyskał więcej niż jeden nominowany odbywa się kolejne głosowanie, spośród tych nominowanych. Podczas kolejnego glosowania członkowie kapituły dysponują tylko jednym głosem.
8. Laureatem Honorowego Wyróżnienia zostaje ten kandydat, który otrzymał spośród nominowanych największą ilość punktów.
9. Jeżeli w drugim głosowaniu żaden kandydat nie uzyska wymaganej zwykłej większości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
10. W przypadku, gdy równą ilość punktów spośród nominowanych z I miejsca punktacyjnego uzyskał więcej niż jeden kandydat przeprowadza się powtórne głosowanie spośród tych nominowanych.
11. W drugim głosowaniu członkowie Kapituły dysponują jednym głosem, wybierając Laureata w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
12. Jeżeli w drugim głosowaniu żaden kandydat nie uzyska wymaganej zwykłej większości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
13. Kapituła przedstawia do akceptacji Prezydentowi Miasta Laureata Honorowego Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adma Piwowara".
14. Kapituła w danym roku może nie wyłonić spośród zgłoszonych żadnej kandydatury do Wyróżnienia.
15. Prezydent Miasta ma prawo nie zaakceptować proponowanego przez Kapitułę Laureata Wyróżnienia.
16. Decyzje Kapituły są nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 12

1. Przewodniczący Kapituły powołuje Sekretarza Kapituły Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza " Złoty Laur im. Adama Piwowara".
2. Sekretarz Kapituły Wyróżnienia czuwa nad prawidłowością przebiegu posiedzenia.
3. Z przebiegu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który stanowi integralną część dokumentacji.
4. Odpowiedzialnym za obsługę techniczno-administracyjną oraz organizację uroczystości wręczenia Wyróżnienia jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział V
Ogłoszenie wyników i wręczenie Wyróżnienia

§ 13

1.Nazwisko Laureata będzie podawane do wiadomości publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Ogłoszenie wyników każdej edycji będzie odbywało się podczas uroczystości wręczenia Wyróżnienia, bądź na Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej lub w trakcie znaczącej dla miasta imprezy kulturalnej.

§ 14

Dokumentacja dotycząca przyznawania Wyróżnienia będzie znajdować się w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15
W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji Regulaminu rozstrzyga Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.
-


LISTA WYRÓŻNIONYCH TYTUŁEM ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_2009


Kazimierz Kalaga, długoletni działacz harcerski, zaangażowany we wszelkie uroczystości związane ze obchodami rocznic świąt państwowych. Zainicjował miejskie obchody święta niepodległości, które uroczyście są obchodzone przez mieszkańców miasta.


2010


Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górnicze, instytucja kulturalna


2011


Fundacja "Godne Życie", za całokształt działalności na rzecz społeczności miasta.


2012


Marek Lipczyk, samorządowiec i menadżer, dr nauk ekonomicznych. W latach 1999-2002 był prezydentem Dąbrowy Górniczej. Od grudnia 1994 roku, przez 5 lat był prezesem SM "Lokator", a obecnie jest członkiem zarządu ALBA MPGK w Dąbrowie Górniczej.


2013


ks. kanonik Andrzej Stasiak, mgr lic. teologii, mgr historii, urodzony w 1956 r., wyświęcony w 1982 r., Kustosz Sanktuarium i Parafii Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.


2014


prof. dr hab . Zygmunt Tlatlik odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszki Pasternak.


2015


Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Nagrodę odebrała z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszki Pasternak.


2016


Janusz Kmiecik, Prezes Zarządu - Dyrektor PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszki Pasternak.


2017


Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pani Agnieszki Pasternak odebrali: Łukasz Kolber - przewodniczący, Piotr Seremet - wice przewodniczący, Łukasz Baruch, Renata Zaręba i Agnieszka Zagrodnik.


2018


Zbigniew Łukasik, były dyrektor MZBM w Dąbrowie Górniczej, wielotetni radny Rady Miasta Dabrowa Górnicza, społecznik, propagator turystyki rowerowej. Nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka oraz byłego Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy.


2019


Helmut Klabis, Dyrektor zakładu linii kolejowych PKP PLK S.A. w Częstochowie. Nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka.


2021


Jej Magnificencja Rektor Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Nagrodę odebrała z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka.

aktualizacja : sobota, 22 styczeń 2022.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.