-


ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE
FLAGA - CHORĄGIEW - KOTYLION - HERB
(opracowanie w/g zasad zgodnych z heraldyką)
* HISTORIA* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
Zagłębie Dąbrowskie - Flaga

Zagłębie Dąbrowskie - Chorągiew


|:
FLAGA
|:
CHORĄGIEW
|:
KOTYLION
|:
HERB
|:
ORZEŁ ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
|:
WZORZEC BARW


_FLAGA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Barwy i symbolika flagi Zagłębia Dąbrowskiego są prostą konsekwencją przyjętego herbu w określonej formie i o określonych barwach heraldycznych. Flaga Zagłębia Dąbrowskiego przedstawia cztery poziome, kolorowe pasy; biegnące w kolejności od góry: biały, czerwony, zielony i czarny. Stanowią odpowiednio: 1/5 , 2/5 ; 1/5 i 1/5 płata flagi, której proporcje wynoszą 5:8.

Zagłębie Dąbrowskie - Flaga


Zagłębie Dąbrowskie - Flaga


_
CHORĄGIEW ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Chorągiew Zagłębia Dąbrowskiego przedstawia Orła Zagłębia Dąbrowskiego, wpisany symetrycznie w górny pas koloru czerwonego. Poniżej znajdują się dwa pasy biegnące w kolejności od góry: zielony i czarny. Szerokości poszczególnych pasów wynoszą odpowiednio: 3/5 ; 1/5 i 1/5 płata chorągwi której proporcje wynoszą 5:8.

Zagłębie Dąbrowskie - Chorągiew


Zagłębie Dąbrowskie - Chorągiew


_
KOTYLION ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Kotylion Zagłębia Dąbrowskiego_
HERB ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

"HERBEM Zagłębia Dąbrowskiego jest: w polu czerwonym tarczy, godło - ukoronowany piastowski orzeł biały, ze złotym dziobem i szponami, w złotych: koronie, przepasce przez skrzydła i pierścieniu spinającym ogon, na piersi orła tarcza sercowa, w jej zielonym polu skrzyżowane perlik i żelazko, z czarnymi żeleźcami i złotymi trzonkami.

HERB Zagłębia Dąbrowskiego nosi nazwę własną "Orzeł Zagłębia Dąbrowskiego". Wyraża równocześnie: tożsamość i wspólnotę społeczeństwa zagłębiowskiego oraz jedność państwa polskiego. Herb oraz pozostałe symbole Zagłębia Dąbrowskiego należą do wszystkich przyjmujących te zasady."

Zagłębie Dąbrowskie - Herb


_
ORZEŁ ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvZa główny element herbu Zagłębia Dąbrowskiego przyjęto wizerunek stylizowanego orła białego z rewersu pieczęci majestatowej króla Kazimierza Wielkiego z 1336 r.


Prace zostały zakończone 2 maja 2011 roku, czyli w Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

Symbole Zagłębia Dąbrowskiego opracowane przez dr. Zb. Matuszczyka obejmują: herb, barwy, chorągiew i flagę.

"HERBEM Zagłębia Dąbrowskiego jest: w polu czerwonym tarczy, godło - ukoronowany piastowski orzeł biały, ze złotym dziobem i szponami, w złotych: koronie, przepasce przez skrzydła i pierścieniu spinającym ogon, na piersi orła tarcza sercowa, w jej zielonym polu skrzyżowane perlik i żelazko, z czarnymi żeleźcami i złotymi trzonkami.

HERB Zagłębia Dąbrowskiego nosi nazwę własną "Orzeł Zagłębia Dąbrowskiego". Wyraża równocześnie: tożsamość i wspólnotę społeczeństwa zagłębiowskiego oraz jedność państwa polskiego. Herb oraz pozostałe symbole Zagłębia Dąbrowskiego należą do wszystkich przyjmujących te zasady."

"BARWAMI Zagłębia Dąbrowskiego są kolory: biały, czerwony, zielony i czarny, ułożone od góry do dołu, w czterech poziomych, równoległych pasach. Pasy: biały, zielony i czarny są tej samej szerokości. Pas czerwony jest dwa razy szerszy od każdego z pozostałych.

Przy umieszczaniu barw Zagłębia Dąbrowskiego w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

BARWY Zagłębia Dąbrowskiego stanowią składniki chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego i flagi Zagłębia Dąbrowskiego."

"CHORĄGIEW Zagłębia Dąbrowskiego stanowi płat materii o stosunku szerokości do długości 5:8, o barwach Zagłębia Dąbrowskiego, składający się z trzech poziomych, równoległych pasów. Od góry czerwony stanowiący trzy piąte szerokości. Pod nim pas zielony, niżej czarny, każdy stanowi jedną piątą szerokości. Na pasie czerwonym na środku jest umieszczony Orzeł Zagłębia Dąbrowskiego."

"FLAGĘ Zagłębia Dąbrowskiego stanowi płat materii o stosunku szerokości do długości 5:8, o barwach Zagłębia Dąbrowskiego, który składa się z czterech poziomych równoległych pasów. Od góry - pas biały, stanowiący jedną piątą szerokości, pod nim pas czerwony, stanowiący dwie piąte szerokości. Poniżej pas zielony oraz na dole pas czarny, każdy po jednej piątej szerokości."

Autor dzieła, dr Zbigniew Matuszczyk, korzystając z praw autorskich dopuszcza i zachęca wszystkich, szczególnie tych którym bliskie jest Zagłębie Dąbrowskie, do używania opracowanych przez siebie Symboli. Oczywiście powinno się to odbywać z czcią i szacunkiem. Szerzej o tym w jutrzejszym wpisie na blogu. Zamieszczę także szerokie uzasadnienie zastosowanych symboli, barw, wzorców, itp. szczegóły, które wpłynęły na taki a nie inny efekt końcowy.

W tej chwili jedno zdanie, będące fundamentem Opracowania Symboli Zagłębia Dąbrowskiego:

"Istotą opracowanych symboli jest ich społeczna własność, należą one do wszystkich pragnących manifestować i propagować tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego oraz jedność państwa polskiego."UZASADNIENIE:

"W związku z powstawaniem i użytkowaniem w ostatnich latach wielu różnych herbów, flag i innych symboli Zagłębia Dąbrowskiego, wychodząc naprzeciw tym cennym inicjatywom, podjęto próbę ich ujednolicenia. Kierując się tą wolą społeczności Zagłębia oraz głębokim przekonaniem o potrzebie zachowania i kultywowania tożsamości naszego regionu opracowano wzory: herbu, barw, chorągwi i flagi Zagłębia Dąbrowskiego, wspólne dla wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych, politycznych i innych.

Istotą opracowanych symboli jest ich społeczna własność, należą one do wszystkich pragnących manifestować i propagować tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego oraz jedność państwa polskiego.

Trudność w opracowaniu symboli Zagłębia Dąbrowskiego wynika z tego, że region ten posiadając swoją tożsamość historyczną i kulturową, nie jest i nie był w przeszłości oddzielną jednostką terytorialną lub administracyjną, rozumianą jako księstwo, ziemia, województwo czy powiat. A tylko one posiadały i posiadają swoją symbolikę wyrażaną w postaci herbów, barw, flag i innych symboli, które w myśl obowiązujących przepisów winny być wprowadzane przez stosowne uchwały samorządów terytorialnych.

Dlatego przedstawione wzory symboli Zagłębia Dąbrowskiego w myśl obowiązujących przepisów nie stanowią herbu, barw, chorągwi i flagi.

Z tego powodu w celu podkreślenia ich nieoficjalnego charakteru ograniczono używanie nazwy "herb" jako najważniejszego symbolu, nadając mu nazwę własną "Orzeł Zagłębia Dąbrowskiego". Kolory użyte do przedstawienia jego wizerunku posłużyły do określenia barw Zagłębia Dąbrowskiego, które odpowiednio ułożone na materii w połączeniu z herbem stanowią chorągiew Zagłębia Dąbrowskiego. Wprowadzenie nazwy "chorągiew" jest również chęcią przywrócenia tradycyjnej polskiej nazwy określającej ten symbol. Uproszczoną chorągwią przedstawiającą tylko barwy jest flaga, na której Orła Zagłębia Dąbrowskiego symbolizuje ułożony od góry biały pas.

Za najważniejszy wyznacznik Zagłębia Dąbrowskiego uznano jego dziedzictwo historyczne, kulturowe i gospodarcze, niepodważalnie świadczące o jego polskim charakterze i polskości jego mieszkańców.

Od zarania państwowości polskiej obszar Zagłębia Dąbrowskiego był terytorium zachodniej Małopolski i stanowił przedmurze Królestwa Polskiego od strony Śląska.

Dlatego też, za godło - główny element herbu Zagłębia Dąbrowskiego przyjęto wizerunek stylizowanego orła białego z rewersu pieczęci majestatowej króla Kazimierza Wielkiego z 1336 r. Orzeł został umieszczony w czerwonym polu gotyckiej tarczy ostro zakończonej, typowej dla wieku XIV.

Wybór godła został podyktowany zasługami króla w scaleniu i zreformowaniu państwa polskiego. Szczególnie w dziedzinie prawodawstwa, obronności, nauki oraz szeroko rozumianej gospodarki. Jego długie i mądre panowanie zapewniło Polsce nie tylko bogactwo materialne, ale również status równoprawnego podmiotu polityki europejskiej.

Zasługi Kazimierza Wielkiego dla rozwoju obszaru dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego również są ogromne. Wprawdzie nie udało się mu odzyskać księstw śląskich, ale tym większą uwagę poświęcił umocnieniu zachodniej granicy Małopolski. Ponownie lokował miasto Będzin, które zabezpieczył nowym zamkiem. Odbudował i opatrzył murami Olkusz. Zreformował także prawa górnicze i nadał nowe przywileje żupnikom sławkowskim i olkuskim, co przyniosło zwiększenie wydobycia i przeróbki srebronośnych kruszców. Tym samym przyczynił się do powstania swoistego pierwszego okręgu przemysłu górniczo-hutniczego na obszarze późniejszego Zagłębia Dąbrowskiego.

Król Kazimierz Wielki pozostaje w świadomości mieszkańców Zagłębia jako symbol udanych reform gospodarczych oraz szacunku władzy centralnej dla przedsiębiorczości i ciężkiej pracy swoich poddanych.

Poszukując kolejnych cech charakterystycznych tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, które znalazły odzwierciedlenie w opracowywanej symbolice, dokonano przeglądu działalności zawodowej mieszkańców regionu od średniowiecza do czasów współczesnych. Szczególnie uwzględniono 160-letnią historię Zagłębia Dąbrowskiego, rozumianego jako okręg przemysłowy funkcjonujący w oparciu o wydobywany węgiel kamienny.

Przyjęto, że region Zagłębia Dąbrowskiego to obszar dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych ośrodków górniczo-hutniczych, z Sosnowcem jako nieformalną stolicą, Dąbrową Górniczą, Siewierzem, Będzinem, Czeladzią, Wojkowicami, Grodźcem, Strzemieszycami, Sławkowem, Olkuszem oraz dziesiątkami miejscowości, w których funkcjonowały kopalnie i huty lub mieszkali pracujący w nich robotnicy.

Rozpatrując historię gospodarczą Zagłębia Dąbrowskiego, jak również wcześniejsze dzieje tego obszaru, będącego kolebką polskiego średniowiecznego górnictwa kruszcowego przyjęto, że górnictwo i hutnictwo w regionie Zagłębia Dąbrowskiego jest jego charakterystycznym wyznacznikiem dla wszystkich okresów historycznych.

Dlatego w tożsamości zagłębiowskiej tkwi głęboko zakorzeniony etos odpowiedzialnej, niebezpiecznej i ciężkiej pracy, która znalazła swój wyraz w symbolice regionu. W miejscu najbardziej zaszczytnym zagłębiowskiego herbu, na piersiach orła piastowskiego umieszczono więc tarczę sercową, na której w zielonym polu zostały położone skrzyżowane "młotki górnicze" - perlik i żelazko, według polskiego wzoru z okresu II Rzeczypospolitej. Symbolami górnictwa są również barwy: czerń - żeleźców młotków, i zieleń - pola tarczy. Barwa czarna symbolizuje ciemność podziemi kopalni, zielona natomiast - naturalną tęsknotę pracującego pod ziemią górnika do przyrody i światła.

Umieszczenie tych, już w dużej mierze historycznych symboli, używanych ongiś również przez liczne zakłady przemysłu metalowego, działające w regionie, jest jednoznacznie rozpoznawalne, nie tylko jako symbol ciężkiej pracy, ale również symbol dumy z wysokiej pozycji Zagłębia Dąbrowskiego, jaką zajmowało i zajmuje wśród polskich regionów przemysłowych.

Barwami Zagłębia Dąbrowskiego są zatem biel polskich orłów, czerwień królewskich tarcz herbowych i chorągwi oraz zieleń i czerń zagłębiowskich górników."

dr Zbigniew Matuszczyk.


_
WZORZEC BARW ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
aktualizacja: wtorek, 07 czerwiec 2011.
KLIKNIJ TUTAJ, BY ZOBACZYĆ CAŁY SERWIS !!!POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Opracowano na podstawie strony
http://grzegorzjaszczura.pl/?p=10446
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.